Показати меню

Положення про порядок поновлення

Загальні положення


Дане Положення розроблене на підставі Наказу Міністерства освіти і науки України № 245 від 15.07.1996 р. «Про затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти», ЗУ «Про вищу освіту» ВВР, 2014, №37-38. Регулює питання переведення студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем - молодший спеціаліст , а також питання відрахування та поновлення студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем - молодший спеціаліст, у вищих закладах освіти незалежно від підпорядкування та форм власності.
Директори вищих закладів освіти, мають право розглядати, як виняток, питання переведення з одного вищого закладу освіти до іншого, або з однієї форми навчання на іншу студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями - спеціаліст та магістр, тільки за умови переведення на ті ж самі спеціальності, за якими здійснювалась їх підготовка.


Переведення студентів


1. Переведення студентів з одного вищого закладу освіти до іншого незалежно від форми навчання, напряму підготовки фахівців з вищою освітою, спеціальності здійснюється за згодою ректорів (директорів) обох вищих закладів освіти.
2. Переведення студентів з одного напряму підготовки фахівців з вищою освітою на інший, з однієї спеціальності, за якою здійснюється підготовка молодших спеціалістів, на іншу, або з однієї форми навчання на іншу в межах вищого закладу освіти здійснює ректор (директор) цього закладу освіти.
3. Переведення студентів, а також поновлення в число студентів осіб, які були відраховані з вищих закладів освіти, здійснюється, як правило, під час літніх або зимових канікул.
4. Особи, які вступили до вищих закладів освіти і навчались за рахунок коштів державного бюджету, користуються пріоритетним правом при переведенні та поновленні на місця державного замовлення за умови наявності таких вакантних місць.
При відсутності вакантних місць, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, вищезгадані особи за їх згодою можуть бути переведені або поновлені на навчання з оплатою за рахунок коштів місцевого бюджету, галузевих міністерств, відомств, підприємств, організацій, установ та фізичних осіб за умови наявності вакантних місць ліцензованого обсягу.
5. Особи, які навчаються в державному вищому закладі освіти на договірній основі з оплатою за рахунок коштів місцевого бюджету, галузевих міністерств, відомств, підприємств, організацій, установ та фізичних осіб можуть бути переведені на навчання на таких же умовах до інших державних вищих закладів освіти. Такі переведення можуть бути здійснені за умови наявності вакантних місць ліцензованого обсягу та згоди замовників, що фінансують підготовку.
Вищезгадані особи можуть бути переведені і на вакантні місця державного замовлення в даному чи іншому вищому закладі освіти на конкурсній основі і за умови згоди замовників.
6. Особи, які навчаються в акредитованому недержавному вищому закладі освіти, можуть бути переведені до державних вищих закладів освіти на умовах, що передбачені для осіб, які навчаються в державному вищому закладі освіти на договірній основі (п.5)

7. Студенти, які навчаються в неакредитованих недержавних вищих закладах освіти, не користуються правом переведення до державних вищих закладів освіти.
8. При існуванні двосторонніх угод (студент і підприємство, організація, установа), або тристоронніх (студент, заклад освіти і підприємство, організація, установа) переведення студентів з одного напрямку підготовки фахівців з вищою освітою на інший, з однієї спеціальності, форми на іншу, або з одного вищого закладу освіти до іншого здійснюється за умови внесення відповідних змін до даних угод, з дотриманням вимог чинного законодавства.
9. Переведення студентів на перший курс вищих закладів освіти забороняється. За умови виключних обставин ці питання можуть розглядатись міністерствами або відомствами, які мають у своєму підпорядкуванні вищі заклади освіти.
10. Студент, який бажає перевестись до іншого закладу освіти, подає на ім'я ректора (директора) вищого закладу освіти, в якому він навчається, заяву про переведення і одержавши його письмову згоду, звертається з цією заявою до ректора (директора) того вищого закладу освіти, до якого він бажає перевестись.
11. При позитивному розгляді заяви і за умови ліквідації академічної різниці ректор (директор) вищого закладу освіти видає наказ, згідно з яким студент допускається до занять, а до закладу освіти, в якому він навчався раніше, направляє запит щодо одержання поштою його особової справи.
12. Ректор (директор) вищого закладу освіти, в якому студент навчався раніше, отримавши запит, видає наказ про відрахування студента у зв'язку з його переведенням до іншого вищого закладу освіти і в тижневий термін пересилає особову справу студента на адресу вищого закладу освіти, від якого надійшов запит. У вищому закладі освіти, в якому студент навчався раніше, залишаються копії академічної довідки, учбової картки студента, залікова книжка та список пересланих документів. Порядок збереження цих документів такий самий, як і особових справ студентів.
13. Ректор (директор) вищого закладу освіти, до якого переводиться студент, після одержання особової справи видає наказ про його зарахування.

Поновлення до складу студентів
14. Поновлення до складу студентів здійснюється ректором (директором) вищого закладу освіти незалежно від тривалості перерви в навчанні, причини виключення, трудового стажу, форми навчання і з врахуванням здатності претендента успішно виконувати графік навчального процесу.
15. Студенти, які навчались в неакредитованих недержавних вищих закладах освіти, не користуються правом поновлення до державних вищих закладів освіти.
16. Особи, які відраховані з вищих закладів освіти III, IV рівнів акредитації, можуть бути поновлені на навчання до вищих закладів освіти I, II рівнів акредитації.
17. Заява про переведення або поновлення повинна бути розглянута у вищому закладі освіти протягом двох тижнів, і заявникові повідомлені умови зарахування на навчання або причина відмови.
18. Порядок ліквідації академічної різниці встановлюється ректором (директором) вищого закладу освіти. Ліквідація академічної різниці здійснюється, як правило, до початку навчальних занять.
19. Поновлення студентів на перший курс вищих закладів освіти забороняється. Ректор (директор) вищого закладу освіти має право поновити на другий курс студентів, які були виключені з першого курсу, за умови ліквідації ними академічної заборгованості до початку навчальних занять.

Оформлення документів


20. Студенту, який відрахований з вищого закладу освіти, видається академічна довідка встановленої форми, яка затверджена Постановою Кабінету Міністрів України № 645 від 22.07.2013 р. "Про документи про загальну, середню та професійно-технічну освіту державного зразку і додатки до них ", та оригінал документа про повну загальну середню (базову загальну середню) освіту. До особової справи студента вкладаються: копія академічної довідки, підписаної керівництвом вищого закладу освіти і скріпленої гербовою печаткою, завірена деканом (завідуючим відділенням) залікова книжка, студентський квиток і скріплена печаткою за підписом декана (зав. відділенням) учбова картка студента з зазначенням виконання студентом навчального плану.
21. Відомості про вивчені предмети та складені заліки і екзамени вносяться до академічної довідки окремо за кожний семестр.
22. При заповненні академічної довідки студентам, які навчались без відриву від виробництва, в графі "Кількість годин за навчальним планом" ставиться кількість годин, які передбачені навчальним планом для денної форми навчання.
23. Студенту, який навчався в декількох вищих закладах освіти, видається академічна довідка, до якої вносяться оцінки, одержані ним під час навчання в цих закладах освіти. В цьому випадку до академічної довідки перед переліком предметів, складених у вищому закладі освіти, який видає довідку, вносяться предмети, складені в інших вищих закладах освіти та вказується назва цих закладів освіти.
24. До академічної довідки не вносяться предмети, з яких студент одержав незадовільні оцінки. Студентам, які вибули з першого курсу вищого закладу освіти і не складали екзамени і заліки видається академічна довідка з записом, що студент заліків та екзаменів не складав.
25. Студенту, який поновлений у вищому закладі освіти, видається залікова книжка з проставленими перезарахованими предметами з відповідними оцінками, одержаними в іншому навчальному закладі. Перезарахування предметів здійснює декан факультету (завідуючий відділенням).
26. До особової справи студента (переведеного з іншого вищого закладу освіти або поновленого) вкладаються: виписка з наказу про зарахування, заява, академічна довідка.
27. Реєстрація академічних довідок проводиться в спеціальній книзі, до якої заносяться такі дані:

-порядковий реєстраційний номер;

-прізвище, ім'я, по батькові особи, яка одержала академічну довідку;

-номер академічної довідки;

-дата видачі;

-підпис особи, яка одержала довідку;

-підстава видачі академічної довідки.

Переведення на наступний курс і відрахування студентів

28. Переведення студентів з курсу на курс в межах відповідної програми освітньо-кваліфікаційного рівня здійснюється наказом директора КДАК за поданням завідуйочого відділенням за умови виконання ними навчального плану певного курсу.

29.Студентам, які отримали за результатами підсумкового семестрового контролю не більше двох незадовільних оцінок, наказом директора дозволяється ліквідувати академічну заборгованість до початку наступного семестру.

30. У випадках тривалої хвороби в період заліково-екзаменаційної сесії та канікул при наявності відповідних документів окремим студентам може бути встановлений директором індивідуальний графік підсумкового семестрового контролю.

Якщо цей термін є недостатнім для виконання індивідуального графіка, розглядається питання при наявності довідки ЛКК про надання академічної відпустки терміном не більше одного року або повторного курсу навчання.

Особи, які вийшли з академічної відпустки, допускаються до навчання на той же курс і за тим же джерелом фінансування, за яким вони навчалися до оформлення відпустки, незалежно від наявності вакантних місць ліцензованого обсягу та вакантних місць державного замовлення.

31.Студент може бути відрахований з КДАК на таких підставах:

• за власним бажанням (бажання студента бути відрахованим викладається у його особистій заяві на ім’я директора КДАК);

• у зв’язку з переведенням до іншого вищого навчального закладу;

• у випадку, якщо він без поважних причин не приступив до занять протягом 10 робочих днів від дня їх початку у поточному навчальному семестрі (за згодою органу студентського самоврядування);

• за академічну неуспішність (за згодою органу студентського самоврядування), якщо студент:

-за результатами семестрового контролю отримав оцінку «незадовільно» більше, ніж з двох навчальних дисциплін;

-отримав незадовільну оцінку при складанні академічної заборгованості на комісії;

-не ліквідував академічну заборгованість у встановлений термін;

• за невиконання навчального плану (за згодою органу студентського самоврядування):

-у випадку невиконання у встановлені строки навчальних робіт, передбачених навчальними планами;

-у випадку отримання незадовільної оцінки при складанні державного екзамену або при захисті дипломного проекту(роботи);

-у випадку неявки на державну атестацію без поважних причин;

• за порушення встановлених Правил внутрішнього розпорядку КДАК (за згодою органу студентського самоврядування);

• за порушення умов контракту, у тому числі в частині оплати за навчання студентом, який навчається на підставі угод з підприємствами, організаціями чи фізичними особами, на умовах повної компенсації витрат;

• за станом здоров’я на підставі висновку ЛКК; відрахування студента здійснюється, як правило, за його заявою, в разі неможливості продовження ним навчання в університеті за іншим напрямом/іншою спеціальністю.

32. Відрахування студентів, яким не виповнилось 18 років, здійснюється за погодженням зі службою у справах неповнолітніх місцевих органів виконавчої влади.

33.Студент, який не склав державного екзамену або не захистив дипломний проект (роботу), допускається до повторного складання державного екзамену чи захисту дипломного проекту (роботи) протягом трьох років після відрахування з КДАК.

34. Студентам, які не складали державні екзамени або не захищали дипломний проект (роботу) з поважної причини (документально підтвердженої), наказом директора може бути подовжений строк навчання до наступного терміну роботи державної комісії зі складанням державних екзаменів чи захистом дипломного проекту (роботи) відповідно, але не більше, ніж на один рік.

35. Студентам, відрахованим з згідно пункту 31, після здачі обхідного листа, відділ кадрів повертає оригінали документів про попередню освіту, які зберігалися в особовій справі студента, та академічну довідку встановленої форми.

36. Результати складання навчальних дисциплін вносяться до академічної довідки встановленого зразка окремо за кожний семестр за національною шкалою. До академічної довідки не вносяться навчальні дисципліни, з яких студент одержав незадовільні оцінки.

37. Для передачі в архів до особової справи студента, відрахованого з КДАК додається:

- підписана керівництвом і скріплена печаткою копія академічної довідки; - завірена завідуючим відділенням залікова книжка; - студентський квиток; - скріплена печаткою за підписом директора навчальна картка студента із зазначенням виконання студентом навчального плану.

Переведення студентів на вакантні місця державного замовлення

38. Вакантні місця державного замовлення з’являються в результаті відрахування з КДАК студента, який навчався за кошти державного бюджету, або переведення його на іншу форму навчання чи до іншого вищого навчального закладу, а також в разі виділення Міністерством освіти і науки України додаткових місць державного замовлення.

39. Облік вакантних місць державного замовлення ведуть завідуючі відділеннями коледжу і повідомляють студентів про їх наявність на певному курсі і напрямі (спеціальності).

40. Питання переведення студентів на місця державного замовлення кожного навчального року виноситься на розгляд педагогічної ради коледжу та затверджується наказом директора КДАК. Рішення педагогічної ради коледжу оформлюється протоколом.

41. Переведення студентів, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб, на навчання за рахунок державного бюджету здійснюється за умови наявності вакантних місць державного замовлення виключно на конкурсній основі, за рейтингом успішності студентів. При однакових рейтингових балах успішності педагогічна рада коледжу може брати до уваги соціально-матеріальне становище претендентів.

42. Переведення студентів на навчання за кошти державного бюджету здійснюється в межах одного курсу та одного напряму (спеціальності), як правило, під час літніх або зимових канікул.

43. Правом першочергового переведення на навчання за кошти державного бюджету користуються студенти, право яких на безоплатне навчання визначено відповідними Законами України, Указами Президента України та Урядовими рішеннями.

44. За відсутності вакантних місць державного замовлення на даному напрямі (спеціальності), використання вакантних місць з інших напрямів (спеціальностей) для переведення на безоплатне навчання студентів, які під час навчання отримали таке право, здійснюється лише з дозволу Міністерства освіти і науки України і у межах державного замовлення відповідного року.

45. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі на вакантні місця державного замовлення, повинні подати на розгляд педагогічної ради коледжу :

- заяву на ім’я директора коледжу; - довідку з бухгалтерії про відсутність заборгованості по оплаті за навчання; - у разі потреби документи щодо матеріального становища студента; - витяг з протоколу спільного засідання студентської ради. Документи подаються завідуючому відділенням по закінченню підсумкового семестрового контролю.

46.На основі рейтингу успішності та з урахуванням рекомендацій органів студентського самоврядування завідуючий відділенням готує проект наказу про переведення на вакантне місце державного замовлення студента, який має найвищий рейтинг успішності серед претендентів відповідного напряму підготовки (спеціальності) та разом з іншими документами подає на розгляд педагогічної ради коледжу .

47. Переведення студентів з контрактної форми навчання на вакантні місця державного замовлення здійснюється наказом директора за поданням завідуючого відділенням.

49.При переведенні студентів на навчання за державним замовленням до особової справи студента додаються: - витяг з протоколу засідання педагогічної ради коледжу ; - витяг з протоколу засідання студентської ради; - копія наказу про переведення студента.

скачать софт